WELKOM BIJ MOTIVERO

Privacy

Privacy policy

  1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.
  2. Alle persoonsgegevens die aan Motivero worden verstrekt, zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.
  3. Persoonsgegevens en andere informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, worden slechts aan derden verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
  4. In uitzondering op hetgeen in het voorgaande lid is neergelegd, is Motivero gerechtigd om de persoonsgegevens van opdrachtgever aan derden te verstrekken indien gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor zijn of haar gezondheid of die van een derde. Het dient hier een noodsituatie te betreffen.
  5. Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Motivero niet toegestaan om telefoon- en beeldgesprekken op te nemen.
  6. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan om eventuele opnamen van gesprekken te verspreiden c.q. te verstrekken aan derden.
  7. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.