WELKOM BIJ MOTIVERO

Trajecten

Wij bieden diverse trajecten aan voor onze klanten op het gebied van welzijn, werk en inkomen. Het kan voorkomen dat de persoonlijke omstandigheden plotseling wijzigt, zoals bij een ongeval. Van de een op andere dag is er sprake van hulpvragen. Tevens kan het voorkomen dat de situatie langzaam verslechterd gedurende een langere periode, bijvoorbeeld als er sprake is van psychische klachten. Het is soms wenselijk om de trajecten te combineren om de kans van succes op de arbeidsmarkt te vergroten. Iedere klant en iedere situatie is uniek.  Het traject wordt tijdens het intake gesprek uitvoerig besproken. Hierbij heeft de klant alle ruimte om vragen te stellen. Uiteraard bespreken wij regelmatig de voortgang samen met de klant. Iedereen is anders en maatwerk vinden wij belangrijk. 

Ga naar onze Contactgegevens

Werkfit traject

Het Werkfit traject is bestemd voor mensen met een WIA, Ziektewet of Wajong uitkering van het UWV. Het doel van dit traject is dat je, na het traject, weer eraan toe bent om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Samen met jou en je contactpersoon van het UWV, onderzoeken we wat jou belemmert om weer aan de slag te gaan. Denk hierbij aan onvoldoende zich op je mogelijkheden: Wat wil je en wat kun je. Tevens is het mogelijk om je gevoelens van onzekerheid en uitzichtloosheid te bespreken. Veel mensen hebben moeite met het stellen en aangeven van grenzen. Wij bespreken deze onderwerpen en stellen een trajectplan op. Tevens kan tijdens dit traject een werkervaringsplaats ingezet worden om je belastbaarheid en de gekozen richting te onderzoeken. Gedurende dit traject is het mogelijk om gebruik te maken van de individuele sportbegeleiding van Motivero.

Naar Werk traject

Tijdens het Naar Werk traject is het einddoel een betaalde functie op de arbeidsmarkt. Omdat wij naast de mogelijkheden ook rekening houden met de beperkingen en een afweging maken van de passendheid van de functie gaan wij voor een duurzame, langdurige plaatsing.

Tijdens dit traject maken wij een CV en een motivatiebrief. Wij bespreken de mogelijkheden van solliciteren, zowel binnen het eigen netwerk van de klant, via social media, via vacaturewebsites en sollicitaties rechtstreeks bij de werkgever. Uiteraard spreken wij indien mogelijk ons eigen brede netwerk van werkgevers aan. Wij bespreken en oefenen we het sollicitatiegesprek en de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden.

Care trajecten

Veel slachtoffers van verkeersongevallen kunnen na het incident niet teurgkeren naar hun oude functie. Er zijn vaak problemen in de leefgebieden die veel tijd en energie kosten. Bijvoorbeeld er problemen zijn in de woonomgeving of zijn de verhoudingen met familie of vrienden verslechterd. Ook kan er sprake van schuldenproblematiek of het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Deze trajecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van verkeersslachtoffers.

 • Arbeidsdeskundige begeleiding voor behoud van eigen werk
 • Arbeidsdeskundige begeleiding naar ander werk
 • Arbeidsre-integratie
 • Herstelcoaching
 • Versterken van fysieke en psychische fitheid door middel van sport
 • Ondersteunen bij verwijzingen voor behandeling
 • Omgaan met negatieve emoties
 • Omgaan met beperkingen en schulden
 • WMO aanvragen
 • Aanvragen van uitkering indien arbeid (tijdelijk) niet mogelijk is

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ingezet worden door de werkgever. Tijdens dit onderzoek zal de arbeidsdeskundige in gesprek gaan met zowel de werknemer en de werkgever. Omdat een neutrale en onafhankelijk houding belangrijk is zullen wij dit traject afzonderlijk aanbieden en niet combineren met de andere trajecten.

Meest belangrijke vragen tijdens dit onderzoek zijn:

 • Is de eigen functie geschikt?
 • Zo niet, Is de eigen functie geschikt te maken met hulpmiddelen of voorzieningen?
 • Zijn er andere passende functies bij de eigen werkgever?
 • Welke andere functies zijn geschikt bij een andere werkgever?

Werk en inkomen zijn belangrijk voor het persoonlijk functioneren. Als re-integratiecoach en arbeidsdeskundige vinden wij een balans tussen belastbaarheid en belasting van het werk belangrijk. Wij coachen de medewerker om de benodigde competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren of te ontwikkelen binnen de eigen organisatie. Dit is een intensief traject.

Wij zien de mogelijkheden om een passende functie te verkrijgen waarbij we rekening houden met de beperkingen.

Vanwege de persoonlijke situatie kan het voorkomen dat de huidige functie ongeschikt blijkt. Wij zoeken dan samen met de werkgever en de betrokkene naar andere mogelijkheden.

Indien de klant geen werkgever heeft onderzoeken wij de competenties en vaardigheden. Daarna ondersteunen wij bij vinden van passende arbeid of vrijwilligerswerk. Arbeidsactivering zorgt voor zingeving, structuur, verbetering dag-nachtpatroon en sociale contacten.

Tijdens dit traject onderzoeken we alle leefgebieden om de huidige leefomstandigheden te verbeteren. Hierbij staat activering ook centraal. De klant doet zoveel mogelijk zelf en waar nodig ondersteunen wij. Dit geeft zelfvertrouwen en voldoening.

Ons doel is altijd betaalde arbeid maar er kunnen diverse situaties zijn waarbij dit niet haalbaar is. Indien betaalde arbeid niet mogelijk is onderzoeken wij de mogelijkheid voor passende dagbesteding of vrijwilligerswerk. Het hebben van een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor de dag-nachtstructuur, de persoonlijke zingeving en het opbouwen van sociale contacten. Motivero heeft de beschikking over een breed netwerk van vrijwilligerswerk.

Veel mensen praten niet makkelijk in een formele setting. Daarom bieden wij de bijzondere mogelijkheid om onze begeleiding en coaching te combineren met beweging. Wij hebben een eigen sportgedeelte waarvan onze cliënten (onder begeleiding) gebruik van kunnen maken. Hierbij is beweging niet het doel, maar een katalysator om de gewenste resultaten te behalen. Fysieke beweging zorgt voor mentale beweging en is goed voor de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

Coaching

Coaching helpt bij het behalen van persoonlijke doelen. Om deze doelen te behalen is een bijzondere vorm van individuele begeleiding door een coach. Een bijzonder aspect is de gelijkwaardige relatie. De gelijkheid tussen de coach en de klant. De klant bepaalt altijd zelf de hulpvragen en doelen. De coach vraagt en adviseert. Tegelijkertijd schrijft hij niet voor. De klant voert zelf de regie in het traject en voelt zich hierdoor verantwoordelijk voor het herstel. Veel mensen praten moeilijk aan een tafel of in een kantoor. Daarom gaan we vaak wandelen of maken gebruik van een sportaccommodatie. In dat geval is sport niet het doel maar een middel om het doel te bereiken.

Tijdens de begeleiding staan de persoonlijke eigenschappen, ontwikkeling en doelen centraal. Hierbij is het vergroten van zelfredzaamheid van belang.

Denkpatronen en oude gewoonten

De kern van de coaching is bewustwording van het eigen gedrag en beweegredenen. ‘Waarom doe ik dit of dat?’ Door op zoek te gaan naar de antwoorden op dat soort vragen kom je tot nieuwe inzichten. Ook kun je breken met vastgeroeste denkpatronen en oude gewoonten. Een structurele omslag in denken en doen. Dát is het uiteindelijke doel.

 

 

Veel mensen praten niet makkelijk in een formele setting. Daarom bieden wij de bijzondere mogelijkheid om onze begeleiding en coaching te combineren met beweging. Wij hebben een eigen sportgedeelte waarvan onze cliënten (onder begeleiding) gebruik van kunnen maken. Hierbij is beweging niet het doel, maar een katalysator om de gewenste resultaten te behalen. Fysieke beweging zorgt voor mentale beweging en is goed voor de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

Onze emotie en agressie regulatie en sport activiteiten vinden plaats op onze locatie in Voerendaal.

Deze trajecten dragen bij aan de opbouw van de belastbaarheid. Zowel in denken en doen wordt de klant geactiveerd onder professionele begeleiding.

Er zal altijd rekening worden gehouden met beperkingen en indien gewenst zal overleg plaats vinden met de medisch behandelaren.

Kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding vinden wij belangrijk om de moeilijke situatie te bespreken.

Praktische problemen ontstaan door een acute verandering (zoals bij een ongeval) of een langdurige periode van psychische of verslavingsproblematiek. Denk hierbij aan problemen op het gebied van wonen, financiën of lichamelijke handicap. Vaak zien mensen geen uitweg in een situatie waardoor ze passief worden en de problemen zich opstapelen. Wij ondersteunen bij het aanvragen van WMO indicaties voor huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing en de individuele begeleiding.

 

2e spoor re-integratie


Bij langdurig verzuim kan het voorkomen dat de eigen functie niet meer passend is en niet passend te maken. Dan dient de werkgever en werknemer verplicht een tweede spoor traject in te zetten. Dit houdt in dat de mogelijkheden voor een plaatsing bij een andere werkgever onderzocht moeten worden. Ook indien er geen werkgever is onderzoeken wij de mogelijke functies, passend bij de vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen. 

Ons netwerk inzetten in de trajecten

Door ons uitgebreide netwerk kunnen we verwijzen naar instanties , zoals een behandelcentrum of een bewindvoerder. Zodra de persoonlijke situatie stabiel is onderzoeken wij de mogelijkheden voor re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt. Een structurele plaatsing is voor de klant belangrijk om teleurstellingen te voorkomen.