WELKOM BIJ MOTIVERO

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
Motivero, kantoorhoudend Heerlerweg 114B, 6367AG Voerendaal, KvK-nummer: 63376938.
hierna te noemen: opdrachtnemer

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
– Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
– Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen diensten te verrichten onder toepassing van de regeling. De overeenkomst en deze voorwaarden vormen samen een geheel;

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan en diensten die worden geleverd door Motivero.
Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Motivero de algemene voorwaarden soepel toepast.
Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
Motivero is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met opdrachtgever besproken.
Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene bepalingen zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze a

Artikel 3 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. De opdrachtnemer mag eerst gebonden worden aan aanbiedingen, toezeggingen, wijzigingen en/of aanvullingen op bestaande overeenkomsten en prijslijsten, nadat en voorzover de desbetreffende stukken schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
6. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande offertes. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op als dan beschikbare gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
8. De verrichtingen en dienstverlening van bedrijfsartsen zijn niet alle onderhavig aan omzetbelasting. Indien de overheid opdrachtnemer alsnog een heffingsplicht oplegt voor deze vorm van dienstverlening is opdrachtnemer gerechtigd deze kosten achteraf bij opdrachtgever in rekening te brengen.
9. De opdrachtnemer heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen. Een verhoging van de prijs en tarieven zal uiterlijk 1 maand daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.
10. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden
1. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzet en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het kantoor van de opdrachtgever, danwel uit de vestigingsplaats van de opdrachtnemer of op een andere locatie voor zover overeengekomen.
3. Indien de in de opdracht vermelde werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kunnen worden afgerond, is de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk, tenzij het niet tijdig kunnen afronden te wijten is aan de opdrachtgever.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de opdrachtnemer in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Dit houdt ondermeer in:
– dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
– dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens; – dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft die de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht;
– Beschikbaar stellen van spreekkamer met onderzoeksmogelijkheid
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11. De door opdrachtnemer ingeschakelde derden voeren hun werkzaamheden uit binnen de grenzen van de opdracht.
12. De verrichtingen en dienstverlening door deze derden ten behoeve van de opdrachtgever zullen worden verricht in het kader van de opdracht en heeft nimmer ten doel dat tussen de opdrachtgever en de desbetreffende derde een dienstverband ontstaat.
De opdrachtnemer is en blijft contractpartij met de opdrachtgever en staat separaat in een (contractuele) relatie met genoemde derden.
13. De opdrachtnemer kan na toestemming van de opdrachtgever extra werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren indien:
– deze werkzaamheden naar de mening van de opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;
– de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is gesloten;
– de opdrachtnemer onverwijld de opdrachtgever schriftelijke opgave doet over de aard en kosten daarvan;
– een en ander plaatsvindt binnen de werking van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Tarieven en kosten van de opdracht en overeenkomst
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het tarief is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. De over het tarief of de onkostenvergoeding verschuldigde belastingen en premies sociale verzekering zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium en de onkostenvergoeding.
5. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
6. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast totaaltarief of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit totaaltarief of uurtarief.
7. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
8. Bovendien mag opdrachtnemer het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 30 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Als opzegtermijn geldt, mochten partijen niet tot overeenstemming komen, een termijn van 60 dagen na datum bezwaar.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Komt opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is opdrachtnemer gerechtigd het verrichten van de overeengekomen diensten op te schorten, hetgeen de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag onverlet laat.
2. Betwisting van de juistheid van de factuur, dan wel een onderdeel daarvan, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Evenzo is het de opdrachtgever niet toegestaan zich op verrekening jegens opdrachtnemer te beroepen.
3. Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met opdrachtnemer over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij opdrachtnemer daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.
4. De bedragen in de facturen genoemd, dienen ineens in hun geheel betaald te worden. Voor niet volledige betalingen of betalingen in termijnen is schriftelijke toestemming van opdrachtnemer vereist.
5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
6. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
7. Indien de opdracht/overeenkomst is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten
1. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is door de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum tot aan de datum van betaling.
2. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, daaronder mede begrepen advocaat- en deurwaarderskosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming van de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, als hiervoor bedoeld, komen ten laste van de opdrachtgever.
3. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met dien verstande dat de opdrachtgever uiterlijk vier weken voor de in de opdracht opgenomen aanvangsdatum de overeenkomst mag opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1, Ieder der partijen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-na het sluiten van de overeenkomst ieder der partijen ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer. De overeenkomst eindigt niet door overlijden van de opdrachtgever.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vordering van opdrachtgever of derden, niet zijnde de opdrachtgever, indien de schade is veroorzaakt door de opdrachtgever of de derde omdat deze onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever of de derde aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De voor of namens de opdrachtnemer werkzame artsen zijn onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim. Voor alle andere bij de opdrachtnemer werkzame personen is het afgeleid medisch beroepsgeheim van toepassing. De opdrachtnemer zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan voornoemde stukken zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan inwinning van deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.